Ana Sayfa Gündem 28 Mart 2023 37 Görüntüleme

Yargıda yeni düzenlemelerle ilgili 22 unsur kabul edildi… Görüşmelere bugün devam

ANKARA (İGFA) – Yargıda Yeni Düzenlemeleri İçeren ve dün başlayan kanun teklifi görüşmeleri bugün TBMM Genel Konseyi’nde devam edecek.

Dünkü yapılan kanun teklifinin görüşmelerinde 3 husus AK Parti’nin önergesiyle teklif metninden çıkarıldı.

Buna nazaran, Basın İlan Kurumuna yurt dışında temsilcilik açma, yurt dışında Türkçe yayın yapan mevkuteler ve internet haber sitelerinin vasıflarını tespit etme yetkisi veren unsurlar ile noterlerin kanıt tespiti süreci yapabilmesini düzenleyen husus teklif metninden çıkarıldı.

TEKLİFLE, İCRA VE İFLAS KANUNU’NA “KONUTTA HACİZ” BAŞLIKLI UNSUR EKLENECEK

Buna nazaran, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak.

Mahkeme, belgenin tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde evrak üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz süreçleri yapılacak.

Haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı kesin olarak kaldıracak. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, mevcut haciz talebi hakkında yine karar verecek.

Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde hacze devam edilecek. Lakin konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz süreci sırasında, bu yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına istek göstermez ise haciz sürecine son verilecek. Bu karar ihtiyati haciz hakkında uygulanmayacak.

Bu karar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten evvel verilen konutta haciz yapılmasına ait kararlar ve haczedilmiş eşyalar hakkında da uygulanmayacak.

Düzenlemeyle borçlu ve tıpkı çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin şahsî eşya ile tüm konut eşyasının haczi yasaklanacak. Düzenlemeyle, borçlu ve birebir çatı altında yaşayan aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm konut eşyası, haciz olunamayacak mallar ortasına alınacak.

İcra takibine mevzu alacağa yetecek ölçüsü aşacak halde haciz yapılması da yasaklanacak.

İcra ve İflas Kanunu’na, “muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi” başlıklı husus eklenecek. Bu kapsamda koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ait yol ve temeller düzenlenecek.

Buna nazaran, koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince resen tasfiye edilecek.

Tasfiye edilecek mallara ait bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) duyurulacak.

Tasfiye masrafları, öncelikle belgedeki avanstan, avansın bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Dosyaya ödenen fiyatın, Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamaması halinde icra dairesi, bakiye masrafın, borçludan tahsili için tahsil dairesine bildirimde bulunacak.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih prestijiyle koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ait tarz ve temeller düzenleniyor.

Uyuşturucu hususların kesin olarak raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen adaba uygun alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine, sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilecek.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu hususlar gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Örnek olarak alınan uyuşturucu unsurlar kararla birlikte müsadere edilecek lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Teklifle, münhasıran hata eşyası niteliği taşıyan uyuşturucu yahut uyarıcı hususların bir an evvel müsadere kararı verilerek, imhasının sağlanmasına yönelik düzenlemeye gidiliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel el konulmuş uyuşturucu yahut uyarıcı hususlar bakımından da bu değişiklikler uygulanacak. Kovuşturma evresinde; birinci derece mahkemesinde görülmekte olan belgeler bakımından mahkemesince, istinaf yahut temyiz kanun yolunda olan evraklar bakımından ise UYAP kayıtları incelenerek birinci derece mahkemesince derhal karar verilecek. Örnek alınmamış belgelerde gereğince örnek alınacak. Örnek olarak alınan uyuşturucu yahut uyarıcı unsurlar fakat kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Öteki Aletler Hakkında Kanun’da sayılan cürümler ortasına “göçmen kaçakçılığı” da eklenecek. Böylece, göçmen kaçakçılığı cürmü nedeniyle el konulan ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf gerecinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanacak.

Avukatların ofis kurma masraflarının karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun kurallarda finansman dayanağı sağlanacak. Takviyenin sağlanmasına ait yöntem ve asıllar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenecek.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, birinci 5 yıl baro keseneği alınmayacak.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi gayesiyle isimli yardım ofisinin gelirleri ortasında yer alan harçların ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Terörle Gayret Kanunu kapsamındaki hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar ortasına, belirtilen haller kapsamında görev malulü sayılan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve muhafaza başmemuru ve infaz ve muhafaza memuru unvanlı ceza infaz kurumu çalışanı de dahil edilecek. Böylelikle bu şahıslar ile aile bireylerinin de istihdam hakkından faydalanmasına imkan sağlanacak.

Düzenlemeyle müdafaa gayesiyle özgürlüğün kısıtlanması kurumu bakımından mahkemenin önüne gelen belgelerde tahkikatın tamamlanmasını müteakip gecikmeksizin en geç iki gün içinde karar vereceği karara bağlanıyor.

Asliye ticaret mahkemelerinde tek yargıçla görülen konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda, dava kıymeti 500 bin liradan bir milyon liraya çıkarılacak ve kelam konusu mali hudut her yıl tekrar değerleme oranında artırılacak.

Göçmen kaçakçılığı cürmüyle daha aktif uğraş edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması gayesiyle Türk Ceza Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, göçmen kaçakçılığı hatası için verilen cezanın alt sonu 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı unsurların topluma ve bireylere verdiği ziyanların önüne geçilmesi, bu hususların imal ve ticareti hatasıyla daha aktif gayret edilmesi hedefiyle sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imal ve ticareti kabahatine ait ceza, yarı oranında artırılacak.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erteleme kararı kolluk ünitelerine de bildirilecek. Böylelikle kolluk üniteleri kuşkulu hakkında verilen erteleme kararından haberdar olacak.

Tedavi ve/veya kontrollü hürlük önlemlerine ait uzatma mühleti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak şüphelinin daha uzun mühlet denetim altında tutulması ve denetlenmesi sağlanacak. Kontrollü özgürlük müddetinin uzatılmasına karar verilebilmesi için kontrollü hürlük müdürlüğü teklifte bulunabilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından hakkında 5 yıl müddetle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen şüphelinin, bu müddet zarfında uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanıp kullanmadığının tespiti hedefiyle yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevkine karar verilecek.

Hakim, soruşturmacının, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti hatası bakımından kamuya açık yer ve işyerlerinde kanıt toplamak gayesiyle ses ve manzara kaydı yapmasına müsaade verebilecek.

Sanık hakkında, toplanan kanıtlara nazaran mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik önlemi dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilecek.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilecek. İtiraz merci, karar ve kararı inceleyecek, yordam, temele ait hukuka karşıtlık tespit ettiği takdirde münasebetini göstererek karar ve kararı kaldıracak, gereğinin yapılması için belgeyi mahkemesine gönderecek.

Teklif ile bölge adliye mahkemesinin Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz yetkisine ait düzenleme yapıldı.

Bölge adliye mahkemesinin Cumhuriyet başsavcılığına sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte asıllı bir yanlışın bulunması zarurî olacak, bu itiraz sanık yahut müdafiine daire tarafından bildiri edilecek. Tebligat, ilgililerin dava evrakından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olacak. İlgililer, bildirimden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak yanıt verebilecek.

Alınan karar mucibince kanun teklifleri ile kurullardan gelen öbür işleri sırasıyla görüşmek üzere bugün (28 Mart Salı) saat 15.00’te toplanmak üzere birleşim kapatıldı.

hack forum warez forum muğla escort escort seydikemer deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler gaziantep escort escort gaziantep escort izmir
Manavgat Escort deneme bonusu https://www.turkcasino.net/ marklawrence.org tokat escort cheapest viagra cheapest viagra hack hack